ಜೆರಿಕೊಚೊ ಖುರಿಸ್ ಬೆಳ್ವಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾವೆರಾಪುರ ಇಗರ್ಜೆಕ್ 2019 ಎಪ್ರಿಲ್ 13 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.45 ವರಾರ್ ಬೆಳ್ವಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲೊ.
ಸಾವೆರಾಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೋಹನ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಣಿಂ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಜೆಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಲೊಕಾ ಆನಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸವೆಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ವೆಲೊ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
ಖುರಿಸ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಸಾವೆರಾಪುರ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುರಿಸ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲೊ.

Comments powered by CComment

© 2013 www.saverapurachurch.org. All Rights Reserved.
Powered by eCreators