With the present restrictions, a limited number of parish members and children gathered for the flag hoisting ceremony in the morning of 15th August 2021.

Secretary Shanthi Pinto welcomed the gathering. Vice President Faustine Sequeira hoisted the National Flag. Parish Priest Rev. Fr. Prem Prakash Cutinha gave a short message highlighting the importance of Independence. Abhishek Pinto gave the command.


ಆಗಸ್ಟ್ 15 : ಅಸುಂಪ್ಸಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ 75ವ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದೀಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ನಿಯಾಮಾಂ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಂತಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಾವುಸ್ತಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರನ್ ದೇಶಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾಯ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಟಿನ್ಹ ಹಾಂಣಿ ಸುಟ್ಕೆ ದಿಸಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಅಭಿಶೇಕ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಗರ್ಜೆಚೆ Commands ದಿಲೆ.

Comments powered by CComment

© 2013 www.saverapurachurch.org. All Rights Reserved.
Powered by eCreators